Arvioinnin tuelle on tilausta pienissä järjestöissä

06.09.16

ARTSI-toiminnassa käynnistyi syyskuun ensimmäisenä päivänä uusi sykli, kun uudet mukaan valitut järjestöt kokoontuivat Kuntoutussäätiöön aloitustapaamiseen. Tällä kertaa mukaan valittiin 14 järjestöä, jotka ovat mukana kehittämistyössä noin vuoden mittaisen jakson.

Vuonna 2013 projektina käynnistynyt ARTSI-toiminta jatkuu RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen turvin tukien pieniä sosiaali- ja terveysjärjestöjä arviointiasioissa. ARTSI-vuoden aikana jokaisen järjestön arviointikäytännöt ja -työkalut kammataan läpi. Tavoitteena on luoda yhteiskehittämisen keinoin tarkoituksenmukainen arviointikokonaisuus kullekin järjestölle.

Yhteisessä tapaamisessa järjestöt keskustelivat arviointiin liittyvistä tarpeista ja toiveista. Lisäksi ARTSI-asiantuntijat kävivät läpi toiminnan tavoitteet sekä tiiviin paketin arviointiasiaa.  Järjestöjen tarpeet ja tilanteet ovat moninaisia. Haasteina mainittiin mm. arvioinnin peruskäsitteiden kompleksisuus, arviointiosaamisen taso, työkalujen puute sekä resurssien vähäisyys.

Aloitustapaaminen 2016

ARTSI-kehittämisvuotta starttailtiin Kuntoutussäätiöllä 1.9.2016

 

”Toivoisin hyvää pakettia siitä, mitä kaikkea meidän on järkevä arvioida, kun monenlaista tapahtuu”, muotoili eräs järjestön edustaja.

Myös palautteenkeruun systemaattisuus ja arviointitiedon hyödyntäminen nostettiin esiin keskeisinä tarpeina. Miten kerättyä palautetta lähdetään oikein purkamaan, ja mitä kerätyllä tiedolla tehdään? Joissakin järjestöissä on enemmän kokemusta numeerisen datan keräämisestä, ja nyt halutaan panostaa laadulliseen aineistoon.

Järjestöt keskustelivat myös paljon siitä, kuinka haastavaa on saada onnistunut toiminta kuvattua, ja toiminnan laatu näkyviin sidosryhmille ja rahoittajalle.

”Itsearviointi on järjestölle väline itseymmärrykseen – ja viime kädessä rahan saantiin”, totesi yksi tilaisuuteen osallistunut.

Osa järjestöistä oli jo tutustunut ARTSI-projektissa tuotetun arviointioppaan malleihin ja työkaluihin. Opas ja RAY:n Vaikuttavaa!-kiertueen yhteydessä viime keväänä toteutettu esittely keräsivät osallistujilta kiitosta.

ARTSI-toiminta jatkuu nyt järjestökohtaisina käynteinä, jossa järjestöt saavat yksilöllistä tukea ja kunkin järjestön omaa arviointimallia lähdetään räätälöimään.

”Hyvään suunnitteluun kannattaa panostaa, jotta luotu arviointikokonaisuus vastaa järjestön resursseja ja tarpeita”, toteavat ARTSI-toimintaa luotsaavat Mikko Henriksson ja Outi Linnolahti.

Kirjoittanut Henna Harju