Muita arviointityökaluja

Arvioinnin suunnittelu -työkalulla (docx) | (odt) | (swe) on mahdollista suunnitella arviointia näkökulmittain. Työkaluun kirjataan arviointikohteet, se keneltä tietoa kerätään, tiedonkeruu menetelmät/indikaattorit, aikataulut sekä vastuuhenkilö(t). Näiden lisäksi samaan taulukkoon voidaan kirjata myös suunnitelma tulosten hyödyntämisestä.

Arviointitiedon hyödyntämisen -työkalua (docx) | (odt) | (swe) voi hyödyntää (itse)arvioinnista ja kerätystä palautteesta esiin nousseiden kehittämiskohteiden työstämiseen.


Arvioinnin vuosikello (pptx)
 | (odp) | (swe) on yksinkertainen toiminnan jäsentämisen työkalu. Sen avulla voi suunnitella ja aikatauluttaa järjestön toimintaa niin että arviointiin, seurantaan ja palautteen keräämiseen liittyvät toimenpiteet palvelevat mahdollisimman hyvin järjestön suunnittelu- ja raportointisyklejä. Itsearviointi tuottaa keskeiset tiedot järjestön suunnittelu- ja raportointiasiakirjoihin, joten oikein rytmitettynä ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ja säästävät aikaa ja vaivaa. Vuosikellon toimintoja voi siirtää, nimetä uudelleen ja kopioida oman järjestön toimintaan sopivaksi.


Suullisen palautteen kerääminen ja hyödyntäminen -excelpohjaan (xlsx)
 | (ods) | (swe) voi kirjata suullisesti saatua palautetta sekä palautteesta nousevia kehittämistarpeita ja -ideoita.


Tilastointityökalu (xlsx)
 | (ods) | (swe) on yksinkertainen esimerkki siitä miten järjestöön tulleita puheluita, sähköposteja, tapaamisia jne voidaan tilastoida. Sen avulla voidaan kerätä RAY:n TVS-lomakkeessa kysyttyjä indikaattoreita. Lisäksi työkalu sisältää esimerkkejä siitä kuinka tilastoyhteenvedot voidaan esittää piirakkakuvion muodossa.


Kehittämisideoiden koontityökaluun (docx)
 | (odt) | (swe) voidaan kirjata ylös kehittämisideoita pitkin vuotta. Jotta ideat eivät unohdu, on niitä hyvä kirjata ylös säännöllisesti. Työkaluun kirjataan mistä kehittämisidea on tullut ja millä aikataululla siihen tulisi puuttua.


Seurantamatriisiin (docx)
 | (odt) | (xlsx) | (ods) | (swe) kirjataan kunkin osatavoitteen alle konkreettiset toimenpiteet, joiden etenemistä arvioidaan. Jokaiselle toimenpiteelle asetetaan seurantaindikaattori sekä tavoitetaso, joka tulee olla saavutettu projektin päätyttyä.