Tutustu toimintaan

Mitä?

Kuntoutussäätiö tarjoaa sosiaali- ja terveysalojen järjestöille tukea oman toiminnan systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen. Toiminta on jatkoa ARTSI-projektille (Arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi sosiaali- ja terveysalojen järjestöihin 2013-2016).

ARTSI-kehittämistyön aikana kullekin kohdejärjestölle räätälöidään yhteistyössä järjestön kanssa järjestön omia tarpeita palvelevat sekä rahoittajan tarpeet huomioivat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Yhteinen kehittämistoiminta järjestön ja ARTSI-asiantuntijoiden kanssa kestää noin vuoden, jona aikana kehitetään ja pilotoidaan palautteenkeruun ja itsearvioinnin malleja käytännössä. Toiminta koostuu 2–4:stä kahdenkeskisestä tapaamisesta Kuntoutussäätiön asiantuntijoiden ja järjestön toiminnanjohtajan sekä tarpeen mukaan muun henkilökunnan kanssa. Lisäksi toimintaan kuuluu vapaaehtoisena yhteiset aloitus- ja päätöstapaamiset kaikkien samana vuonna toimintaan mukaan valittujen järjestöjen kanssa.

Toimintaan osallistuminen on kohdejärjestöille maksutonta lukuun ottamatta matkustuskuluja mahdollisiin osallistumisiin yhteisiin aloitus- ja päätöstapahtumiin.

Toimintaa rahoittaa Stea.

Kenelle?

Toiminta on suunnattu pienille (1-10 henkilöä työllistäville järjestöille), jotka kaipaavat apua oman toimintansa arviointiin ja seurantatiedon tuottamiseen. Vuosittain mukaan valitaan avoimen haun perusteella sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, jotka saavat toimintaansa Stean Ak- tai Ay-avustusta.

Miten?

ARTSI-toiminnassa kehitetään kunkin järjestön kanssa tiiviissä yhteistyössä konkreettiset mallit järjestön itsearvioinnin toteuttamiseen sekä palautteen keräämiseen toimintaa toteuttavilta tahoilta, toiminnan kohderyhmiltä, yhteistyökumppaneilta sekä vapaaehtoisilta.

Tavoitteet

  • Kehittää mukana olevien järjestöjen tarpeista lähtevät mallit ja käytännöt järjestöjen toimintaa ja sen tuloksia koskevan tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen
  • Integroida arvioiva ajattelu ja toimintatavat kiinteäksi osaksi kohdejärjestöjen toimintaa
  • Arviointikäytäntöjä ja arviointitiedon hyödyntämistä koskevan tietouden lisääminen yleisemmin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskuudessa
  • Nimetä kuhunkin kohdejärjestöön arvioinnin vastuuhenkilöt