Terveyssosiaalityö terveyskeskuksessa on näköalapaikka palveluverkostoon

24.01.17

Tempo-hankkeessa nostetaan esiin hyviä käytäntöjä ja malleja osatyökykyisten asioiden edistämiseksi ja tässä blogissa esittelemme niistä yhden. Terveyssosiaalityöntekijän toimi perusterveydenhuollossa on Suomessa vielä harvinaisuus, mutta Kirkkonummella sille on nähty tarvetta ja tehtävää hoitaa Eija Viukari. Terveyssosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä sekä auttaa palveluviidakon keskellä.

Terveyssosiaalityö on sosiaalityössä oma erityisalueensa, jossa toimitaan jo nyt – ennen sote-uudistusta – sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä. Kananojan (2010) mukaan terveyssosiaalityö on sosiaalityötä terveydenhuollon organisaatiossa, kuten erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja kuntoutuslaitoksissa. Lähtökohtana on kokonaisnäkemys sairauden ja sosiaalisten tekijöiden yhteydestä. Apu on tarpeen silloin, kun sairaus tai vamma vaikuttaa yksilön ja hänen lähipiirinsä toimintakykyyn ja selviytymiseen.

Itse toimin sosiaalityöntekijänä terveyskeskuksessa ja asiakaskuntani on pääsääntöisesti avoterveydenhuollon palveluita käyttävä työikäinen väestö. Sosiaali- ja terveyssektorin välimaastossa toimimista kuvaa hyvin se, että hallinnollisesti kuulun vammaissosiaalityöhön, mutta työskentelen terveyskeskuksessa. Yhteistyötahoja on paljon sekä kunnan sisällä että ulkopuolella.  Lähimmät yhteistyökumppanit ovat terveyskeskuksen lääkärit, terapeutit ja hoitajat.  Lisäksi teen töitä kunnan muiden yksiköiden kuten sosiaalitoimen, mielenterveyspalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan ja A-klinikan kanssa. Ulkopuolisia yhteistyötahoja ovat mm. Kela, erikoissairaanhoito, työeläkeyhtiöt, vakuutusyhtiöt, kuntoutuslaitokset ja te-palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä kuntoutuspalvelut ovat hajallaan ja ammattilaisellekin sekavia. Hädässä oleva, sairas tai vammautunut ihminen voi ymmärrettävästi tuntea itsensä avuttomaksi tällaisessa himmelissä.

Terveyskeskuksessa tavoitan myös sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, mutta eivät kuulu sosiaalitoimen tai työterveyshuollon asiakkuuteen. Avun antaminen oikea-aikaisesti on sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta kustannustehokasta ja inhimillistä.

Terveyssosiaalityö ehkäisee työmarkkinoilta syrjäytymistä

Työikäisten kanssa tehtävä terveyssosiaalityö voi tukea työelämässä pysymistä tai sinne pääsemistä. Moniammatillisesti rakennettu kuntoutussuunnitelma, onnistunut kuntoutus ja muut tukitoimet ehkäisevät työmarkkinoilta syrjäytymistä. Terveyssosiaalityöntekijän tekemä taustaselvitys asiakkaan tilanteesta on osa kokonaisuutta. Siinä käydään läpi asiakkaan elämäntilannetta ja tavoitteita, koulutusta, työhistoriaa, harrastuksia, aiempia kuntoutuksia sekä sosiaaliturvaa. Oma työnantajani Kirkkonummen kunta on mukana Polkuja työelämään (TEMPO) –hankkeessa, joten työkyvyn tukeminen ja työllistymistä edistävät toimenpiteet ovat tulleet tutuksi sitäkin kautta.

Työkykyarvioita tarvitaan myös silloin, kun asiakas ei ole kuntoutettavissa työkykyiseksi. Pitkäaikaistyöttömissä on paljon sellaisia, joiden työkyky on hyvin rajoittunut ja joilla voisi olla oikeus joko sairaspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Iäkkäämmissä pitkäaikaistyöttömissä on myös niitä, joille eläkkeen hakeminen olisi paikallaan, mutta he tarvitsevat hakuprosessissa tukea.

Terveyssosiaalityö on haastavaa, mutta myös antoisaa. Tämä on työtä, jolla on merkitystä ja joka on tarpeen juuri nyt, kun sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä on suuressa muutoksessa.

Eija Viukari

Eija Viukari
terveyssosiaalityöntekijä
Kirkkonummen kunta

Lähde: Kananoja, A. (2010) Sosiaalityö terveydenhuollossa. Teoksessa Kananoja, Lähteinen, Marjamäki. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 275-285.