Itsearviointi

 

HUOM! Uusi sähköinen ARTSI-opas on ilmestynyt ja ajantasaiset lomakkeet sekä työkalut löytyvät täältä: hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi-opas/

 

 

Tällä sivulla on erilaisia työkaluja oman toiminnan arviointiin. Itsearviointi on osa oman toiminnan kehittämistä ja suunnittelua. Sen avulla tuotetaan tietoa omasta toiminnasta, sen tuloksista, sekä toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista. Itsearvioinnin mallit soveltuvat sekä organisaation että projektin arviointiin. Itsearviointi kannattaa toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa keskustellen, jolloin se on myös yksi tapa osallistaa henkilöstö toiminnan suunnitteluun. Myös hallituksen voi halutessaan osallistaa itsearvointiin eri tavoin.

 

Toiminnankuvauslomake auttaa jäsentämään järjestön toimintaa, sen tavoitteita, keinoja sekä tavoiteltuja tuloksia. Oman toiminnan kuvaus onkin syytä tehdä ennen kuin alkaa pohtimaan esim. palautteen keruuta tai muita arviointikeinoja.

Lomake on tarkoitettu ohjaamaan henkilöstön yhdessä käymää itsearviointikeskustelua, keskustelun keskeiset kohdat kirjataan lomakkeeseen. Täytetyn lomakkeen voi viedä tiedoksi/kommenteille järjestön hallitukselle osana toiminnan kehittämistä.

Toiminnankuvauslomake – pitkä (odt) | (swe) – Tämä toiminnankuvauslomake on seikkaperäisempi ja sitä kannattaa käyttää, kun haluaa pureutua syvällisemmin oman toiminnan arviointiin.

Video toiminnankuvauksen hyödyistä. Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto/Alicia Perho.

 

Itsearviointilomake(odt) | (swe) on tarkoitettu ohjaamaan henkilöstön yhdessä käymää itsearviointikeskustelua, keskustelun keskeiset kohdat kirjataan lomakkeeseen. Täytetyn lomakkeen voi viedä tiedoksi/kommenteille järjestön hallitukselle osana toiminnan kehittämistä. Suurin hyöty tästä työkalusta saadaan, kun henkilöstöllä on käytössä muun palautteenkeruun tulokset ennen itsearviointikeskustelua. Tällöin lomakkeeseen voidaan kirjata muutkin kun henkilöstön omat kehittämisideat.

 

Itsearviointikyselyä (docx) | (odt) | (swe) on mahdollista hyödyntää useamman henkilön työllistävissä järjestöissä tai projekteissa. Itsearviointia varten on luotu kyselypohja, joka koostuu samoista teemoista ja kysymyksistä kuin itsearviointilomake ja siinä esitetyt apukysymykset. Kysely lähetetään (mieluiten sähköisesti jos mahdollista) kaikille kyseiseen toimintoon osallistuneille työntekijöille, jotka voivat anonyymisti vastata kyselyyn. Kyselyn tulokset kootaan yhteen, jonka jälkeen ne on hyvä tuoda keskustelun pohjaksi esimerkiksi yhteiseen itsearviointikeskusteluun tai -työpajaan, johon osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikki kyselyyn vastanneet.

 

Itsearviointi hallitukselle (docx) | (odt) | (swe) -kyselylomakkeen avulla voidaan kerätä palautetta järjestön hallitukselta. Vaikka järjestön hallitus toimiikin yleensä vapaaehtoispohjalta, se usein mielletään ainakin välillisesti toiminnan toteuttajaksi. Lomake on hyvä tapa osallistaa hallitusta järjestön itsearviointiin ja toiminnan kehittämiseen. Hallituspalaute kannattaa kerätä ja analysoida ennen työntekijöiden tekemää itsearviointia, jolloin sen tulokset voidaan huomioida itsearviointia tehdessä.

 

Yksilötason itsearviointi (docx) | (odt) | (swe) -työkalun avulla on mahdollista tarkastella yksittäisen työntekijän työtehtävien vastaavuutta järjestön/toiminnan tavoitteeseen.