Muita arviointityökaluja

 

HUOM! Uusi sähköinen ARTSI-opas on ilmestynyt ja ajantasaiset lomakkeet sekä työkalut löytyvät täältä: hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi-opas/

 

Tälle sivulle on kerätty yksittäisiä työkaluja, joiden avulla voidaan kerätä palautetietoa, suunnitella oman järjestön arviointia ja hyödyntää saatua arviointitietoa.

Arvioinnin suunnittelu -työkaluun voi kirjata keskeiset arviointiin liittyvä kysymykset (mm. mitä tietoa kerätään, keneltä kerätään, miten kerätään ja koska kerätään). Näin järjestö saa koottua kaiken arviointiin liittyvän yhteen dokumenttiin ja arvioinnista tulee suunnitelmallisempaa.

Tutustu myös vanhempaan, seikkaperäisempään versioon Arvioinnin suunnittelu -työkalusta (docx) | (odt) | (swe)

Arviointitiedon hyödyntämisen -työkalua (docx) | (odt) | (swe) voi hyödyntää (itse)arvioinnista ja kerätystä palautteesta esiin nousseiden kehittämiskohteiden työstämiseen.


Arvioinnin vuosikello (pptx)
 | (odp) | (swe) on yksinkertainen toiminnan jäsentämisen työkalu. Sen avulla voi suunnitella ja aikatauluttaa järjestön toimintaa niin että arviointiin, seurantaan ja palautteen keräämiseen liittyvät toimenpiteet palvelevat mahdollisimman hyvin järjestön suunnittelu- ja raportointisyklejä. Itsearviointi tuottaa keskeiset tiedot järjestön suunnittelu- ja raportointiasiakirjoihin, joten oikein rytmitettynä ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden ja säästävät aikaa ja vaivaa. Vuosikellon toimintoja voi siirtää, nimetä uudelleen ja kopioida oman järjestön toimintaan sopivaksi.


Suullisen palautteen kerääminen ja hyödyntäminen -excelpohjaan (xlsx)
 | (ods) | (swe) voi kirjata suullisesti saatua palautetta sekä palautteesta nousevia kehittämistarpeita ja -ideoita.


Tilastointityökalu (xlsx)
 | (ods) | (swe) on yksinkertainen esimerkki siitä miten järjestöön tulleita puheluita, sähköposteja, tapaamisia jne voidaan tilastoida. Sen avulla voidaan kerätä STEA:n TVS-lomakkeessa kysyttyjä indikaattoreita. Lisäksi työkalu sisältää esimerkkejä siitä kuinka tilastoyhteenvedot voidaan esittää piirakkakuvion muodossa.


Kehittämisideoiden koontityökaluun (docx)
 | (odt) | (swe) voidaan kirjata ylös kehittämisideoita pitkin vuotta. Jotta ideat eivät unohdu, on niitä hyvä kirjata ylös säännöllisesti. Työkaluun kirjataan mistä kehittämisidea on tullut ja millä aikataululla siihen tulisi puuttua.


Seurantamatriisiin (docx)
 | (odt) | (xlsx) | (ods) | (swe) kirjataan kunkin osatavoitteen alle konkreettiset toimenpiteet, joiden etenemistä arvioidaan. Jokaiselle toimenpiteelle asetetaan seurantaindikaattori sekä tavoitetaso, joka tulee olla saavutettu projektin päätyttyä.