Palautteen kerääminen

 

HUOM! Uusi sähköinen ARTSI-opas on ilmestynyt ja ajantasaiset lomakkeet sekä työkalut löytyvät täältä: hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi-opas/

 

Tälle sivulle on kerätty työkaluja palautteen keräämiseen kohderyhmiltä, sidosryhmiltä sekä vapaaehtoisilta.

Voit hyödyntää malleja ja kyselylomakkeita sellaisenaan, räätälöidä itsellesi sopivan lomakkeen tai poimia lomakkeista kysymyksiä, joiden avulla voit kerätä palautetta suullisesti tai poimia ideoita palautteen keräämiseksi havainnoimalla.

Kaikista lomakkeista on tehty päivitetty versionsa viimeisen vuoden aikana yhteistyössä järjestöjen kanssa (näissä lukee UUSI). Lomakkeita päivitetään jatkossakin sivuille kehittämistyön aikana.

Palautteen kerääminen kohderyhmiltä

Seuraavassa on esitelty kyselylomakemalleja palautteen keräämiseen kohderyhmiltä.

Kohderyhmäpalautetta kerättäessä tulee huomioida, että palautetta kerätään kattavasti ja tarkoituksenmukaisin keinoin järjestön kaikkien toimintamuotojen kohderyhmiltä.
Kannattaa kiinnittää huomioita myös vastaajan taustaa selvittäviin kysymyksiin; mitkä vastaajan taustatiedot ovat teille olennaisia vastausten analysoinnin kannalta, ja mitä taustatietoja olette  mahdollisesti jo muuten keränneet toimintaan osallistuneista?

 


Ryhmän palautekyselyn (docx)
 | (odt) | (swe) avulla voi kerätä tietoa kohderyhmällenne järjestetystä ryhmätoiminnasta. Lomake soveltuu esimerkiksi vertais- tai muuhun ryhmätoimintaan.
UUSI: Ryhmän palautekysely 2018


Neuvontapalvelun palautekyselyn (docx)
 | (odt) | (swe) avulla voi kerätä palautetta neuvonta-/tukipalvelusta. Palautelomakkeita ja palautuslaatikon voi jättää vastaanottotilan ulkopuolelle, tai pyytää asiakasta täyttämään lomakkeen käynnin aikana.
UUSI: Neuvontapalvelun palautekysely 2018


Tapahtuman palautekyselyn (docx)
 | (odt) | (swe) avulla voi kerätä tietoa kohderyhmältä erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista.
UUSI: Tapahtuman palautekysely 2018


Koulutuksen palautekyselyn (docx)
 | (odt) | (swe) avulla voit kerätä palautetta järjestönne järjestämään koulutukseen osallistuneilta.
UUSI: Koulutuksen palautekysely 2018


UUSI: Kohtaamispaikkakyselyn (2018)
avulla voi kerätä palautetta järjestönne järjestämän kokoontumispaikan (olohuone / toimintakeskus jne.) toimintaan osallistuneilta.

Palautteen kerääminen sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta

Nämä kyselylomakemallit on tarkoitettu palautteen keräämiseen sidosryhmiltä.

Kerättäessä palautetta sidosryhmiltä, tulee ensin pohtia tarkasti, ketkä ja mitkä tahot ovat sellaisia sidosryhmiä tai yhteistyökumppaneita, jotka osaavat aidosti ottaa kantaa järjestön toimintaan. Ei siis ole perusteltua kerätä tietoa mahdollisimman usealta taholta. Tärkeintä on, että ne, jotka kyselyyn vastaavat tuntevat järjestön toimintaa.

Se, kuinka hyvin vastaajat tuntevat järjestön toimintaa, määrittää kuinka tarkasti vastaajalta voi kysyä esim. järjestön toimintamuotojen tai tavoitteiden toteutumisesta? Vai onko syytä pysyä astetta etäisemmällä tasolla keskittyen esim. yhteistyöhön järjestön kanssa ja järjestön olemassaolon ja toiminnan tarpeellisuuden tarkasteluun.


Sidosryhmäkysely (pitkä) (docx)
 | (odt) | (swe)

Sidosryhmäkysely (lyhyt) (docx) | (odt) | (swe)

UUSI: Sidosryhmäkysely 2018

Palautteen kerääminen toiminnassa mukana olevilta vapaaehtoisilta

Nämä kyselylomakemallit on tarkoitettu palautteen keräämiseen toiminnassanne mukana olevilta vapaaehtoisilta.

Vapaaehtoiset muodostavat monen järjestön selkärangan ja mahdollistavat järjestön toiminnan jatkumisen. Palautteenkeruun avulla saadaan tuotua esiin vapaaehtoisten näkemys toiminnasta ja sen hyödyistä. Vapaaehtoisilta saadaan myös usein perusteltuja koko järjestön toimintaa koskevia kehittämisideoita sekä tietoa järjestön vapaaehtoistyön kehittämiseen.


Vapaaehtoiskysely (pitkä) (docx)
 | (odt) | (swe)

Vapaaehtoiskysely (lyhyt) (docx) | (odt) | (swe)

UUSI: Vapaaehtoiskysely 2018

Toisinaan vapaaehtoisilta voi olla vaikea saada palautetta kyselyn avulla. Tällöin haastattelu on parempi keino kerätä palautetta. Yhteismitallisuuden vuoksi on tärkeää, että jokaisessa haastattelussa (etenkin jos on useita eri haastattelijoita) on sama rakenne. Tässä yksi vaihtoehto haastattelupohjaksi.

UUSI: Vapaaehtoisten haastattelupohja 2018