Tutustu Spiraliin

SPIRAL-lautapeli on ryhmässä toimiva itsearviointityökalu kuntoutustyöntekijöiden käyttöön. Tällä hetkellä pelistä on erilliset versiot aikuisille mielenterveyskuntoutujille sekä autismin kirjon nuorille. Kohderyhmäkohtaiset pelimateriaalit ovat kenen tahansa ladattavissa ja tulostettavissa osiossa Tulosta peli.

SPIRAL-peliä pelatessaan kuntoutuja arvioi omaa toimintakykyään ja tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan. Näin pelin avulla voidaan pohjustaa yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia vuorovaikutuksellisesti ja mielekkäästi. Pelimuotoinen työkalu voi myös helpottaa pitkästyttäviksi tai hankaliksi koettujen asioiden käsittelyä.

Pelin aikana kerättyjä itsearvioita voidaan myöhemmin käsitellä yksilöllisemmin ja pohtia, mihin osa-alueeseen henkilökohtaisessa kuntoutuksessa kannattaa keskittyä. Pelin pelaaminen voi auttaa esimerkiksi GAS-tavoitteiden löytämisessä. Strukturoitua GAS-menetelmää käytetään kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisen seuraamisessa kuntoutusprosessin edetessä.

SPIRAL-lautapeli on Kelan rahoittaman Tulevaisuus pelissä -kehittämishankkeen tulos. Kuntoutussäätiö toteutti hankkeen yhteistyössä Lempäälän kunnan psykiatrian yksikön ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa.

SPIRAL-lautapelin idea

SPIRAL on perinteinen lautapeli, jossa on pelilaudan lisäksi toimintakyvyn eri puolia kuvaavia kysymyskortteja, joiden avulla pelaajat pelin sääntöjen mukaisesti arvioivat itseään. Pelin aikana jokainen pelaaja täyttää laaja-alaisesti toimintakyvyn eri osa-alueita käsittävän SPIRAL-itsearviointilomakkeen.

Pelin mielekkyyttä lisäävät erilaiset tehtävät, joita ohjaaja voi halutessaan pelitilanteen aikana teettää. Pelin visuaalinen ilme kuvastaa metsää. Pelin pelaaminen kuvataan metsäretkenä, jonka aikana pelaajat keräävät marjoja ja saavat niistä pisteitä.

Oman toimintakyvyn vahvuuksien ja heikkouksien lisäksi SPIRAL-vastauslomakkeelle arvioidaan kuntoutujan käsitystä omista voimavaroistaan ja ympäristön tuesta. Tarkoitus on kartoittaa, millaiseen muutokseen kuntoutuja itse on motivoitunut.

On tärkeää, että vastauslomakkeet täytetään huolellisesti pelin aikana. Tämä mahdollistaa niiden myöhemmän käytön kuntoutuksen suunnittelussa, seurannassa ja tiedon siirtämisessä. Esimerkiksi GAS-tavoitteet voidaan valita teemoista, jotka kuntoutuja on merkinnyt tärkeimmiksi kehittämiskohteikseen.

HYK_6154_peli

Peliä voidaan pelata hyvin erikokoisissa ryhmissä. Optimaalinen ryhmän koko riippuu muun muassa kuntoutujien toimintakyvyn tasosta, aktiivisuudesta, iästä ja käytettävissä olevasta ajasta. Kehittämisvaiheessa peliä pelattiin n. 3-10 osallistujan ryhmissä. Suuri ryhmä voi olla hyödyllistä jakaa kahteen pienempään, varsinkin jos pelaajien joukossa on henkilöitä, joiden on vaikea keskittyä. Pelaajaryhmästä riippuen ohjaaja voi osallistua pelaamiseen tai vaihtoehtoisesti jättäytyä taustalle ohjaamaan, kannustamaan tai rajaamaan vuorovaikutusta. SPIRAL-peliä on mahdollista pelata myös yksittäisen kuntoutujan kanssa kahden kesken.

Pelin pelaamiseen voi perehtyä tarkemmin koulutusvideoiden avulla.

SPIRAL-pelin taustaa

ICF-luokitus

SPIRAL-osa-alueet perustuvat kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusjärjestelmään (ICF). ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) on Maailman terveysjärjestö WHO:n luokitusperheeseen kuuluva kansainvälinen luokitus.
ICF on hierarkkinen kooditussysteemi, joka käsittää toimintakyvyn ja sen rajoitteet laaja-alaisesti. ICF:n hyödyntämistä kuntoutustyössä on pidetty mahdollisuutena vahvistaa asiakkaan asemaa kuntoutumisprosessissa ja edistää moniammatillista yhteistyötä kaikissa kuntoutusprosessin vaiheissa.
Lisätietoja: https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus

GAS-menetelmä

Kelan tukemassa kuntoutuksessa tavoitteet asetetaan GAS-menetelmän (Goal Attainment Scaling) avulla. Strukturoidun GAS-menetelmän avulla kuntoutukselle voidaan kirjata selkeitä, yksilöllisiä ja konkreettisia tavoitteita sekä seurata niiden saavuttamista kuntoutusprosessin edetessä. SPIRALia voidaan käyttää GAS-prosessin tukena. Katso video aiheesta osiossa Koulutus.
Lisätietoja: http://www.kela.fi/gas-menetelma

Tulevaisuus pelissä -hanke

SPIRAL-lautapeli on Kelan rahoittaman, Kuntoutussäätiön yhteistyössä Lempäälän kunnan psykiatrian yksikön ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa vuosina 2014–2016 toteuttaman Tulevaisuus pelissä -kehittämishankkeen tulos. Kehittämistyön pohjana oli kuntoutusohjaaja (YAMK) Kirsi Niittymäen opinnäytetyönään luoma SPIRAL-lautapeli, joka tuotettiin alun perin kuntoutuksen tavoitteiden konkretisoinnin apuvälineeksi Lempäälän kunnan psykiatrian yksikössä.

Tulevaisuus pelissä -hankkeessa SPIRAL-lautapelistä kehitettiin erilliset versiot mielenterveyskuntoutujille ja nuorille neuropsykiatrisille kuntoutujille. Erityisesti selvitettiin SPIRAL-pelin toimivuutta GAS-muotoisen tavoitteenasettelun tukena. Mielenterveyden häiriöistä kärsivien nuorten aikuisten osalta konkreettinen kehittämistyö toteutettiin Kuntoutussäätiön kuntoutuspalveluyksikössä ja Lempäälän kunnassa toteutettavilla avokuntoutuskursseilla. Neuropsykiatristen kuntoutujien osalta hankkeen konkreettinen kehittämistyö toteutettiin MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön järjestämillä autismin kirjon häiriöiden sopeutumisvalmennuskursseilla. Tulevaisuus pelissä -hanketyöryhmään kuuluivat Kuntoutussäätiöstä psykologitutkija Johanna Stenberg, psykologitutkija Hely Yli-Kaitala, erikoistutkija Mila Gustavsson-Lilius ja tutkimusjohtaja Erja Poutiainen, Lempäälän psykiatrian yksiköstä kuntoutuksen ohjaaja Kirsi Niittymäki sekä MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöstä neuropsykologi Mari Saarinen.

 

SPIRAL-pelin uudet muodot

SPIRAL-pelin uudet muodot (2017-2018) -kehittämishankkeessa laajennetaan SPIRAL -lautapelin käyttökohteita. Kelan tukema jatkokehittämistyö toteutetaan yhteistyössä Kuntoutussäätiön, Aivoliiton, Finla Työterveyden ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa. Hankkeen päämääränä on parantaa kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä lisäämällä itsearviointia ja edistää GAS-menetelmää (GAS=Goal Attainment Scaling) tukevan SPIRAL-menetelmän käytettävyyttä ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Kehittämishanke jatkaa aiemmin toimivaksi todetun SPIRAL
-menetelmän integrointia kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön yhä laajemmin tukien samalla ICF viitekehyksen levittämistä ja tuomista käytännönläheisemmäksi.  Hankkeen tuotoksena SPIRAL-sisältöjä tuotetaan aikuisille mielenterveyskuntoutujille, autismin kirjon nuorille, kielellisiä vaikeuksia omaaville kohderyhmille (aikuiset, lapset ja perheet) ja ammatilliseen kuntoutukseen.

SPIRAL -pelin uudet muodot -hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kuntoutusta saavat, joilla on kielellisiä vaikeuksia. Menetelmää kehitetään kuntoutusryhmissä, joiden arvioidaan hyötyvän kuvallisesti tuetusta toimintakykyä ja kuntoutustavoitteita asiakaslähtöisesti jäsentävästä toiminnallisesta menetelmästä. Näitä ryhmiä ovat lapset, joilla on kielellisiä vaikeuksia (SLI) ja heidän perheensä sekä aikuiset, joilla on kielellisiä vaikeuksia aivoverenkiertohäiriön pohjalta (afasia). Menetelmää myös pilotoidaan ammatillisen kuntoutuksen tavoitteen asettelun yhteydessä. Hankkeen aikana tuotetaan myös ruotsin ja englannin kielelle käännetyt peliversiot. Hanketyöryhmään kuuluvat Kuntoutussäätiöstä psykologitutkija Kati Peltonen, psykologitutkija Johanna Stenberg ja johtava tutkija Erja Poutiainen, Aivoliitosta tutkija Piia Aro-Pulliainen, Finla Työterveydestä tutkija Kirsi Niittymäki ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöstä asiantuntija Mari Saarinen.